SMMM NEDİR?

SMMM NEDİR?
Şubat 3, 2020 No Comments SMMM admin

Kanuna muhasebe mesleği icrasını hak kazanmış olanlara “Serbest Muhasebeci Malî Müşavir”, “Yeminli Malî Müşavir” denilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Serbest muhasebecilerin yaptığı tüm faaliyetleri yaparlar ayrıca, işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar ve geliştirir, mali mevzuat ve finans konularında danışmanlık yaparlar. Mali tabloları, raporları ve beyannameleri düzenleyip, bilirkişilik de yapabilirler. Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmek için; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarından birinde 4 yıllık lisans eğitimini bitirmek, meslek sınavında başarılı olup, 3 yıllık muhasebe stajını tamamlamış olmak mecburidir.

Yeminli Mali Müşavir: Serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra, tasdik işlemleri de yapma yetkisine sahiptir. Tasdik faaliyeti özellikle vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılır. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve meslek sınavını kazanmış olmak mecburidir. Yeminli mali müşavirler muhasebe işlemi yapamazlar.                                                                                      

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?                                         

Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı SMMM’ler hakkında hüküm saklıdır).
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
c) Kamu haklarından mahrum olmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
e) Memuriyetten ceza veya disiplin soruşturması sonucunda çıkarılmış olmamak.
f) Meslek haysiyetin ve şerefine uymayan durumları bulunmamak.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almak.
b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Yeminli mali müşavir olmanın şartları:
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmak,
b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermek,
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almak, şartları aranır.
Kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Kanunlar uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder