KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMLERDİR?

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMLERDİR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

1)Sermaye şirketleri: Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketleri olarak kaydedilir. Yine, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenleme ve denetime tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar da mükellef olmaktadır.

2)Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa yada özel kanunlarına göre kurulmuş olan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifler mükelleftir.

3)İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı bulunan, faaliyetleri devamlı olan, birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı bulunan, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler, iktisadî kamu kuruluşu gibi değerlendirilmektedir.

4)Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait ya da bağlı olup faaliyetleri devamlı olan, ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Ayrıca sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılmaktadır.

İktisadî kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin kazanç amacı gütmeseler dahi, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilememektedir. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi ya da kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadî niteliğini değiştirmemektedir.

5)İş ortaklıkları: Yukarıda yazılı kurumlar kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları yaparak ya da gerçek kişilerle, belli bir işin yapılması için o işi ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurmuş oldukları ortaklıklardan mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bu iş ortaklıklarının tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilememektedir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder