İHBAR TAZMİNATI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

İHBAR TAZMİNATI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Ocak 31, 2020 No Comments SMMM admin

İhbar Tazminatı: İşçinin iş kanunundan doğan hakkıdır. Çeşitli sebeplerle işten çıkartılan işçiye çalışma süresi göz önünde bulundurularak verilen tazminattır. İşveren ve işçi, akdin feshinde bildirim sürelerine uymak zorundadır.

İhbar Tazminatı Hesaplaması: İş Kanunu’nun 13. maddesine göre işçi veya işveren, hizmet sözleşmesini belirttiğimiz bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse, bildirim sürelerine ait hesaplanacak ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. İş Kanunu’na göre ihbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak süreler şu şekildedir.

 6 aydan az çalışanlara 2 hafta
 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara 4 hafta
 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlara 6 hafta
 3 yıldan fazla çalışanlara 8 hafta

İhbar süresi belirlendikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.

Örnek verecek olursak; Son 30 günlük brüt maaşı 2.000 TL olan ve 6 yıl hizmet vermiş bir işçi: 
8 haftalık brüt ücreti kadar ihbar tazminatı almaya hak kazanır,
2.000 / 30 gün = 66,6 TL günlük,
66,6 x 7 gün = 466,2 TL haftalık,
8 hafta x 466,2 = 3.729,6 TL Brüt İhbar Tazminatı
Gelir vergisi: 3.729,6 x %15 = 559,44 TL, 
Damga vergisi: 3.729,6 x %0.66 = 24,6 TL, 
3.729,6 – (559,44 + 24,6) = 3.145,56 TL Net İhbar Tazminatı alır.

Verilen süreler asgari olup iş sözleşmesi ile artırılabilir. İş sözleşmesini kendi isteğiyle sona erdiren taraf, ihbar tazminatı isteyemez. Fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti gibi ücretler, ihbar tazminatının hesaplanmasında konu olmaz. İhbar tazminatı hesaplanmasında sadece gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında her hangi bir yasal kesinti yoktur.


İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları:
 Kendi isteğiyle işinden ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre işçi veya işveren, iş sözleşmesini aşağıda belirten bildirim sürelerine uymadan sona erdirirse bildirim süresine ait ücret tutarını ihbar tazminatı olarak öderler. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri:
– Çalışması altı aydan az sürmüş olan işçi için bildirim diğer tarafa yapılmasına müteakip iki hafta sonra
– Çalışması altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirim diğer tarafa yapılmasına müteakip dört hafta sonra
– Çalışması bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirim diğer tarafa yapılmasına müteakip altı hafta sonra
– Çalışması üç yıldan fazla sürmüş işçi için bildirim yapılmasına müteakip sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uyulmadığı taktirde,  uymayan taraf bildirim süresine ilişkin hesaplanan ücret tutarında tazminatı ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine konu olan ücreti peşin ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi bu Kanunun 18 19 20 ve 21. maddesi hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18 19 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına uyulmaması da ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32. maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İş Kanunumuzda ihbar süreleri haftalık olarak belirlenmiştir. İhbar tazminatı hesabında haftalar toplanıp ay hesabı yapılmamakta, bir hafta 7 gün olarak kabul edilmektedir.

Open chat
Whatsapp Mesajı Gönder